AhmedMarcouch-2012A.jpg

Nieuws


Kamervragen over het gebrek aan tijd bij de politie om winkeldieven aan te pakken

1. Kent u de artikelen “Politie heeft te weinig tijd voor winkeldiefstal” en “Ambtenaren gaan winkeldieven vangen” (beide AD, 14-2-2012) en herinnert u zich de motie Marcouch over de inzet van gemeentebrigadiers (33 000 VI, nr. 24)?

2. Is het waar dat de politie te weinig tijd heeft voor winkeldiefstal? Zo ja, waar blijkt dat precies uit en kan gezien worden als een teken dat de politie deze vorm van criminaliteit niet serieus neemt? Zo nee, wat is er dan niet waar aan dat bericht en hoe moet de passage uit uw Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven dat de politie “gelet op de overige veiligheidsprioriteiten niet altijd onmiddellijk aan de vraag” om op te treden tegen winkelcriminaliteit kan voldoen dan wel worden gelezen?

3. Deelt u de mening dat, mede gezien uw eigen constatering dat winkeldiefstallen vaak door rondtrekkende dadergroepen worden gepleegd, het hier om een ernstige vorm van criminaliteit gaat? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat deze vorm van criminaliteit aangepakt moet worden door rechercheurs en andere politieambtenaren en niet door BOA’s? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat verhoging van de pakkans van rondtrekkende bendes belangrijker is in de strijd tegen winkeldiefstal dan het door BOA’s laten afhandelen van een winkeldiefstal? Zo ja, hoeveel recherchecapaciteit gaat u hiervoor extra inzetten? Zo nee, waarom niet?

5. Gaan BOA’s bij het aangekondigde experiment in Zaltbommel zich inderdaad bezighouden met “winkeldief aanhouden, camerabeelden bekijken, getuigen horen, de aangifte opnemen en een proces-verbaal opmaken”? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het in het Actieplan aangekondigde experiment waaruit ook opgemaakt kan worden dat de BOA zich slechts bezig zou gaan houden met de meer administratieve afhandeling van winkeldiefstallen? Zo nee, wat gaan de BOA’s in dat experiment dan wel concreet doen?

6. Deelt u de mening dat BOA’s beter ingezet kunnen worden ter verlichting van de taken van de politie op terreinen waarbij het gaat om minder ernstige vormen van overlast, in plaats van BOA’s te gebruiken voor criminaliteitsbestrijding waar de politie wel voor is bedoeld? Zo ja, hoe wordt hier in het genoemde experiment rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet?